Python-OpenCV常用图像处理

首页 / 学习笔记 / 正文

读取并显示图片,且窗口可自由调节

img = cv2.imread('D:\ls\ls-31.png', 1)
#cv2.namedWindow('src', 0)
#cv2.imshow('src', img)

均值滤波

blur = cv2.blur(img, (5, 5))

高斯滤波

gaussian = cv2.GaussianBlur(img, (5, 5), 10)

双边滤波

blur1 = cv2.bilateralFilter(img, 9, 75, 75)

中值滤波

median = cv2.medianBlur(img, 5)

对图片进行灰度处理

gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

阈值分割

ret,thresh1 = cv2.threshold(img,0,255,cv2.THRESH_BINARY)

调整图片亮度和对比度

res = np.uint8(np.clip((1.5 * img + 10), 0, 255))

打赏
评论区
头像